Friday, April 18, 2014

اڤ لاڬي مسلم ماهو؟

كيت د مليسيا سداڠ برادا د دالم ڤرسيمڤڠن ڤرڤچاهن ڤوليتيك. منجلڠ ڤيليهنراي عموم ك ١٤، سڤرتي مان يڠ تله ساي سبوتكن سبلوم اين، ڤچاهن ڤوليتيك د مليسيا اكن هاضير د دالم بنتوق ڤاسوكن ڤرو اسلام (ProIslam) دان ڤاسوكن ڤوليتيك يڠ ممڤوڽاءي اديولوڬي(ideologi) مننتڠ اسلام.

تنتو سهاج اورڠ-اورڠ اسلام، تولق ڬولوڠن دڠن اسمى(isme) سست، اكن چندروڠ مميليه انتيتي(entiti) ڤوليتيك يڠ مندوكوڠ داسر ڤرجواڠن يڠ ڤرو اسلام.

ڤيليهنراي سنتياس دتافسيركن سباڬاي ساتو ميديوم
(medium) د مان رعيت د سسبواه نڬارا، ممبوات ڤڠونديان دڠن ملتقكن ڤيهق-ڤيهق يڠ مريك يقيني داڤت منجالنكن حسرت يڠ مريك ماهوكن مڠناءي هالاتوجو ڤنتدبيران نڬارا اين ننتي.

نڬري-نڬري د مليسيا اصلڽ مروڤاكن سباهاڬين درڤد ايمڤاير نوسنتارا اسلام يڠ ملالوءي فاسا ڤنجاجاهن سجق راتوسن تاهون لاماڽ. كمودين ڤنجاجه كيت يڠ تراخير، بريتيش 
(British) ترڤقسا ممبيبسكن ساتو ڤرساتو نڬارا ججاهن مريك دسببكن كتيدقممڤوان(ketidakmampuan) مريك اونتوق منتدبير نڬارا-نڬارا ججاهن دسببكن كوس هوتڠ ڤراڠ يڠ تيڠڬي، ڬرقن ناسيوناليسمى انتارابڠسا يڠ مولا مارق دان نيلاي-نيلاي تانه ججاهن يڠ مولا مروسوت عقيبة ڤراڠ دان تروق دڤركوس(diperkosa) كتاماكن بريتيش دان ڤنجاجه-ڤنجاجه سبلوم اين. ساتو ڤرساتو تانه ججاهن ترڤقسا دلڤسكن. ترماسوق نڬري-نڬري يڠ كمودينڽ ممبنتوق ڤرسكوتوان تانه ملايو. 

بريتيسه ممباوا ماسوق قوم ڤنداتڠ اونتوق بكرجا دڠن مريك. السن يڠ دڬوناكن مريك اياله، اورڠ-اورڠ ملايو اداله ڤمالس. اين كران منوروت مريك اورڠ-اورڠ ملايو تيدق ماهو بكرجا كراس اونتوق ڤيهق مريك. 

بوكنله اورڠ-اورڠ ملايو ايت مالس. تتاڤي مريك تيدكله ترلالو بودوه اونتوق مڠوربنكن كريڠت مڠرجكن تانه مريك سنديري اونتوق حاصيل يڠ دكوتيڤ اونتوق مڠاياکن(mengayakan) اورڠ لاين. اين نڬارا مريك، مڠاڤ هاروس مريك بكرجا باڬاي همبا عبدي د نڬارا مريك سنديري؟ مڠاڤ هاروس مريك بكرجا كراس د تانه مريك يڠ دجاجه سمات-مات اونتوق ممبوليهكن بريتيش مڠاءوت ككايأن نڬارا ڤولڠ ك نڬارا مريك؟ لالو اورڠ ملايو دتودوه ڤمالس كران تيدق ماهو بكرجاسام دڠن ڤيهق ڤنجاجه.

اورڠ-اورڠ چينا دان اينديا دباوا ماسوق اونتوق ممنوهي كڤرلوان ڤمركوسان
(pemerkosaan) ايكونومي دان سومبر اصلي نڬارا اين باڬي ڤيهق بريتيش. بڠكروڤت(bangkrupt) ترليبت ڤراڠ دنيا، بريتيش ماهو لاري ڤولڠ. اوليه كران ڬرقن ناسيوناليسمى د دالم نڬارا-نڬارا ججاهن ممونچق، سرتا كوس اونتوق ممرڠي كومڤولن-كومڤولن ناسيوناليس د سلوروه دنيا باكل مڽببكن كسن يڠ لبيه تروق كڤد ايكونوميبريتيش، مك بريتيش مڠمبيل كڤوتوسن اونتوق ملڤسكن تانه-تانه ججاهن مريك دڠن ڤرچاتورن-ڤرچاتورن ترتنتو.

بڬيتو جوڬ دڠن ڤرسكوتوان تانه ملايو. بريتيش ماهو ڤولڠ، تتاڤي مريك هاڽ ماهو ڤولڠ برسنديرين. قوم-قوم ڤنداتڠ يڠ دباوا مريك اونتوق توجوان ايكونومي ماهو دتيڠڬلكن مريك. اداله تيدق ايكونومي اونتوق ممباوا مريك اين ڤولڠ ك بريتيش اتاو دڤولڠكن ك نڬارا مريك ماسيڠ-ماسيڠ اتس كوس يڠ دتڠڬوڠ بريتيش. مالڠ سكالي، ڬرقن ناسيوناليسمى د مليسيا، سوده تيدق صبر اونتوق منونتوت كمرديكأن. موڠكين مريك مليهت، هاڽ ايت سهاج ڤلواڠ يڠ اد ڤد مريك اونتوق منونتوت كمرديكأن د كالا بريتيش د دالم كادأن يڠ اڬق لمه.

بريتيش مڠمبيل كسمڤتن دڠن مماسوقكن شرط بهاوا ڤرسكوتوان تانه ملايو هاڽ بوليه دبريكن كمرديكأن جك مريك برستوجو منڠڬوڠ ببن تيڠڬالن بريتيش دڠن مڽراڤ كومڤولن ڤنداتڠ بوكن ملايو دان بوكن اسلام اين سباڬاي رعيت ڤرسكوتوان تانه ملايو. تونكو عبدالرحمن ترڤقسا برستوجو.

لالو ترچيڤتاله ڤرسكوتوان تانه ملايو يڠ مروڤاكن نڬارا مجموع چيڤتأن بريتيش يڠ دريكابنتوق
(direkabentuk) اونتوق ڬاڬل. ڤرسكوتوان تانه ملايو اين تله دريكابنتوق سوڤاي مان-مان اوسها اونتوق مڠهيدوڤكن سبارڠ كقواتن اسلام، اكن منداڤت تنتاڠن دان درونتوهكن دري دالم.

توليرنسي
(toleransi) تيدق برتمڤت اورڠ-اورڠ ملايو يڠ ترلالو باءيق كڤد ورݢانݢارا-ورݢانݢارا بارو اين، ممبوليهكن كواس-كواس ڤوليتيك دان ڤمرينتاهن دكوڠسي سچارا سام رات. تتاڤي، تيدق بوليه دسالهكن مريك كران ملايو ڤد كتيك ايت، همڤير سام جوملهڽ دڠن جومله ڤڠوندي بوكن ملايو د دالم نڬارا.

سوبسيدي(subsidi) كواس ڤوليتيك

سكين لاما برڤوليتيك دان برتوليرنسي، سماكين اومت اسلام دان ملايو دموسوهي اوليه ماجوريتي(majoriti) بوكن اسلام د نڬارا اين. مريك مولا ممڤرتيكايكن حق كدودوكن اڬام اسلام د دالم نڬارا دان حق-حق کأيستيميواءن يڠ دبريكن كڤد ورڬنڬارا بوميڤوترا د دالم نڬارا اين.


تتاڤي كيت ماسيه لاڬي برموك مانيس دڠن ممبريكن مريك سوبسيدي ڤاليڠ مهل دڠن مڠوربنكن كروسي-كروسي ديوان رعيت دان ديوان اوندڠن نڬري دالم كاوسن ماجوريتي اومت اسلام كڤد واكيل-واكيل بوكن اسلام.


نتيجهڽ، سوبسيدي كواس يڠ دبريكن اين تله مڽببكن مريك ممڤوڽاءي كقواتن سوارا اونتوق مننتڠ سبارڠ حسرت رعيت اسلام د نڬارا اين اونتوق ممباوا نڬارا اين كمبالي دأتور دان دتادبير د باوه ڤرونداڠن اسلام سڤنوهڽ. ساتو سيستم ڤرونداڠن يڠ تله منجادي سيستم ڤينتادبيران نڬارا اين سمنجق سبلوم كيت دجاجه.

اخير-اخير اين، تله تيمبول حسرت دري كومڤولن-كومڤولن اهلي ڤرليمين اسلام اونتوق برستوجو ممبنركن اصول ڤمبنتڠن راڠ اوندڠ-اوندڠ هودود دان قصاص د كلنتن. ساتو حسرت مورني يڠ باكل مڽقسيكن اوجين رواڠ كرجاسام انتارا اهلي-اهلي ڤرليمين اسلام اونتوق برساتو د دالم ساتو حسرت يڠ سام اونتوق مليهت اوندڠ-اوندڠ اين دتڬقكن ڤرتام كالي د دالم سجاره سمنجق مرديك.

تتاڤي، ساتو مسئله تيمبول. ڤڠونديان ممرلوكن سكوراڠ-كورڠڽ ١٤٨ جومله اوندي اونتوق منچوكوڤكن كواوتا دوا ڤرتيڬ اوندي يڠ دڤرلوكن اونتوق ملولوسكن اوندڠ-اوندڠ ترسبوت د دالم ڤرليمين. جك اهلي ڤرليمين امنو دان ڤاس سچارا كسلوروهنڽ دان سچارا كوليكتيفڽ برستوجو اونتوق مڽوكوڠ اصول ترسبوت، مريك هاڽ اكن برجاي مڠومڤولكن ١٣٨ جومله اوندي. كورڠ سمبيلن دري جومله يڠ دساسركن.

اهلي-اهلي ڤرليمين بوكن اسلام ڤولا تله منجالنكن كيمڤين اونتوق برساتو دان سچارا برسام منولق اصول ترسبوت. لبيه مالڠ لاڬي اياله اڤابيلا سباهاڬين درڤد كروسي-كروسي ڤرليمين يڠ ددودوكي اهلي ڤرليمين بوكن اسلام اين مروڤاكن كروسي-كروسي سوبسيدي كواس يڠ ماجوريتي ڤندودوق دان ڤڠونديڽ مروڤاكن ڤڠوندي-ڤڠوندي اسلام. دسينيله تيمبولڽ ككسالن كران سوبسيدي كواس يڠ دبريكن باكل دترجمهكن فوڠسي دان ڤراننڽ اونتوق مننتڠ حسرت ڤڠوندي-ڤڠوندي اسلام د دالم نڬارا. 

سكيراڽ اصول ايت ڬاڬل د ڤرليمين دسببكن اوندي-اوندي كروسي سوبسيدي كواس اين، مك كيت منونتوت سوڤاي كدوا-دوا ڤيهق ڤمرينته دان ڤمبڠكڠ اونتوق تيدق لاڬي ممبريكن موك سرتا سوبسيدي كواس كڤد مان-مان ڤيهق بوكن اسلام د دالم ڤيليهنراي عموم  ك  ١٤ ننتي.

هاڽ اورڠ-اورڠ يڠ بودوه اكن دڤاتوق اولر دري ساتو لوبڠ دوا كالي. توڠكت بسر سرتا سوبسيدي كواس كڤد بوكن اسلام اين هاروس دهنتيكن سام سكالي. بوكن كيت تيدق تاهو برتوليرنسي، تتاڤي اڤابيلا تاڤق كاكي سوده سمڤأي ك موك ستله 
سڤاروه ابد برتوليرنسي، مك ماسڽ سوده سمڤأي كيت مڠهنتيكن سموا بوديا بودوه ممبريكن كواس ڤوليتيك كڤد ڤيهق-ڤيهق اين سام سكالي.

ايڠت! صبر ايت اد حدڽ… 

Monday, April 7, 2014

Noah : Mabuk, Liwat, Demokrasi Bebalisme dan Hipokrisi Teragung.

Oleh : Imran Haaz

Filem Noah bakal menerjah ke panggung seluruh dunia. Kisah Noah terdapat di dalam hampir semua lagenda bangsa yang terdapat di dalam dunia. Dalam setiap lagenda tersebut, kisah banjir besar mengikat tema lagenda-lagenda itu dengan apa yang berlaku semasa zaman Noah. Epik Atrahasis, Epik Gilgamesh, Sataphata Brahmana, Tanakh dan sebagainya menyebut tentang sebuah kisah banjir besar yang memulakan penghidupan manusia yang baru.

Nuach namanya di dalam Tanakh Yahudi. Noah ialah referensi oleh golongan Nasrani kepadanya. Manu, namanya seperti disebut penganut Sanatana Dharma (agama yang secara salah disebut sebagai agama Hindu). Islam merujuknya sebagai Nuh a.s. Baginda figura utama di dalam kisah banjir Nuh.

Dalam setiap epik dan kitab-kitab tersebut, pelbagai sabitan sifat dan perlakuan Nuh a.s. diceritakan. Ada yang benar, ada yang ditokok tambah dan ada yang berupa fitnah.
Kita sebagai umat Islam sentiasa menggunakan al Qur’an sebaga Furqan yang membezakan antara keperibadian Nuh a.s. yang benar dan yang difitnahkan.

Mabuk, Liwat dan Sumbang Mahram
Kita tidak dapat menerima cerita yang dimuatkan di dalam Tanakh dan Talmud Yahudi yang menyebut Noah, selepas peristiwa banjir tersebut, bermabuk-mabukan dan lantas tertidur dalam keadaan telanjang bulat sehingga menyebabkan auratnya dapat dilihat oleh anak-anaknya.

3 orang anaknya di dalam Bible dikenali dengan nama Shem, Ham dan Japeth. Ham melihat ayahnya terlena di dalam keadaan telanjang. Lalu memanggil kedua adik beradiknya yang lain untuk melihat keadaan bapa mereka. Apabila bapa mereka tersedar, maka perbuatan Ham dikutuk bapanya. Dia dan keturunannya disumpah.

Sumpahan ini digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk menunjukkan kenapa bangsa Canaan yang mendiami Philistine (Palestin) pada zaman Joshua (Yusya’ bin Nun), perlu dirampas tanah mereka. Ini kerana bangsa Canaan merupakan keturunan Ham anak kepada Noah.

Apabila manusia mempertikaikan kenapa Ham dan keturunannya disumpah sebegitu teruk oleh Noah dengan kesalahan melihat aurat bapanya, maka para Rabbi Yahudi menjelaskan ada perkara lain turut berlaku yang mana ceritanya tidak dimasukkan di dalam Bible. Ia disebut dalam Talmud Babylonian yang merupakan kitab yang digunakan oleh golongan Yahudi untuk memahami isikandungan dan hukum hakam di dalam Torah, Nevi’im dan Ketuvim yang membentuk kitab Tanakh yang dikenali kita pada hari ini sebagai Kitab Perjanjian Lama (Old Testament).

Dalam salah satu Gemarah (Mishnah) di dalam Talmud Babylonian, mereka menceritakan perihal Ham yang melakukan sesuatu yang lebih dari melihat kemaluan bapanya. Para Rabbi Yahudi berpecah kepada dua pendapat mengenai punca kemarahan Noah. Yang pertama mengatakan, sebaik melihat bapanya yang kemabukan dan tidak sedarkan diri dalam keadaan memalukan tersebut, Ham mengembiri bapanya. Yang kedua mengatakan Ham melakukan tindakan berbaur seksual termasuk meliwat bapanya. Ia disebut di dalam Talmud Sanhedrin 70a.

Berikut, justifikasi untuk  pendapat yang kedua. Mereka menjelaskan, apabila perkataan Vayyara (
וַיַּרְא - Dan Dia melihat) digunakan di dalam Genesis fasal 9 ayat 22 seperti berikut :Transliterasi Teks :

Vaiyyara Ham Avi Canaan…. (Dan Ham ayah kepada Canaan melihat…)

Menurut mereka, perkataan melihat itu sebenarnya mencadangkan lebih daripada itu. Para Rabbi Yahudi menjelaskan bahawa maksud ‘Dia Melihat’ turut mencadangkan bahawa Ham melakukan satu tindakan seksual yang tidak berpatutan kepada bapanya. Hujah mereka, di dalam Genesis fasal 34 ayat 2, terdapat sebuah kisah pencabulan seorang wanita bernama Dinah di dalam konotasi penggunaan kiasan yang sama. {Saya pernah menulis tentangnya strategi False Flag terawal dunia yang melibatkan pemerkosaan wanita bernama Dinah di dalam Taurat. Kaum Yahudi beriman dengan teknik ini untuk merampas hak dan tanah pihak lain melalui operasi False Flag di seluruh dunia.  Operation Northwoods, Pearl Harbor, Holocaust,  Panama, September 11 dan sebagainya digunakan mereka untuk membunuh orang-orang sendiri untuk menuduh pihak lain melakukannya. Saya menyebutnya di sini pada 2010 (http://satuhala.blogspot.com/2010/08/ini-palestin-kita.html) dan pada 2009 (http://satuhala.blogspot.com/2009/11/palestin-sebuah-post-mortem-3.html)}.

Di dalam Genesis Fasal 34 ayat 2, teks tersebut menyebut perkara berikut:When Shechem son of Hamor the Hivite, the ruler of that area, saw her, he took her and raped her... (Genesis fasal 34 ayat 2)

Itulah yang menjadi pegangan kepada para Rabbi untuk mentafsirkan maksud ‘dan Dia Melihat’ semasa Ham melihat ayahnya bertelanjang kerana kemabukan, dengan menggunakan kisah perbuatan Shechem yang memperkosa Dinah setelah ‘melihat dia tertidur di depan pintu'.

Ini adalah satu fitnah yang dahsyat ke atas seorang Rasul Ulul Azmi yang mulia. Seorang Rasul ialah seorang pemimpin kepada umatnya. Seorang pemimpin kepada umatnya dipilih Allah dari kalangan manusia terbaik dikalangan mereka. Hanya mereka-mereka yang tidak mempunyai masalah mempunyai pemimpin dari kalangan peliwat, tidak akan membantah fitnah ini dari berterusan dihalakan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul Allah yang mulia.
Tiada siapa boleh menerima fitnah yang sebegini rupa.

Demokrasi Bebal dan Bebal Demokrasi
Demokrasi ialah satu sistem bebal yang turut memberi pejal bersuara kepada golongan bebal untuk menuntut kebebalan diangkat sebagai sesuatu yang perlu dihalalkan atas nama hak dan kebebasan. Tetapi golongan ini lupa bahawa setiap negara yang mengamalkan demokrasi, undang-undang negaranya ditentukan oleh golongan majoriti yang menyokong serta membentuk kerajaan. Undang-undang yang terbentuk adalah cerminan kepada getus rasa dan kehendak golongan majoriti yang meletakkan pemerintah kepada tempatnya.

Jika mereka tidak tahu menghormati undang-undang yang telah ditegakkan melalui proses demokrasi, maka tidak perlulah mereka bercakap lagi mengenai demokrasi kerana mereka terlalu naïf mengenai apa itu yang harus dimengertikan mengenai demokrasi. Diam itu lebih baik bagi mereka dari bersuara menuntut sesuatu yang tidak selari dengan prinsip demokrasi yang diimani mereka.

Oleh kerana majoriti umat Islam di negara ini melihat lesen kreatif yang digunakan Hollywood untuk menerbitkan cereka berkenaan Nuh a.s. yang tidak selari dengan Nuh a.s. yang diimani mereka, maka melalui prinsip demokrasi, mereka menggunakan peruntukan undang-undang yang dibuat melalui proses-proses demokrasi untuk menghalang penghinaan ke atas Rasul Allah yang mulia melalui penayangan filem ini.

Ini adalah sebuah hak yang diiktiraf oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 di dalam perkara 21 (1) dan (2) di bawah :

 Article 29
(1)              Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.

(2)             In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms and others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society. 

Di dalam sebuah penulisan sebelum ini yang bertajuk “Dialog Dengan Timbalan Pengarang Akhbar Berbahasa Inggeris’, saya berhujah dengan Timbalan Pengarang tersebut apabila dia mengatakan saya menekan hak minoriti dengan menuntut konsert Beyonce dibatalkan. Penulisan tersebut di sini. (http://satuhala.blogspot.com/2012/05/dialog-dengan-timbalan-pengarang-akhbar.html)

Hipokrisi Teragung  
Kita berasa jelak dengan sikap dan perangai sebahagian besar golongan bukan Islam di Malaysia ini. Lebih setengah abad Merdeka, mereka masih tidak tahu serta memahami tentang sensitiviti di dalam hubungan antara masyarakat negara ini.

Mereka membuat bising dan melolong kepada dunia seolah-olah umat Islam ini terlalu sensitif dengan agama mereka. Yang menjadi masalahnya ialah bilamana satu jari ditudingkan kepada orang lain, empat jari lain akan kembali ditudingkan kepada mereka. Mungkin terlupa pesan Bob Marley:

Road of life is rocky, & you may stumble too, while you’re pointing finger someone else is judging you. Could you be loved? – Could You Be Loved? – Bob Marley.

Benarkah hanya orang Islam terlalu sensitif dengan figura-figura yang dimuliakan di dalam agama mereka apabila figura tersebut dihinakan manusia lain?

Masih ingat apa tindakan Kerajaan Australia, Timbalan Sherif Tokong Demokrasi Amerika di Asia, apabila salah seorang rakyatnya, Mary McKillop, diangkat sebagai Santo oleh Holy See? Mereka mengharamkan sebarang penggunaan namanya di dalam mana-mana penerbitan bagi menjaga kesucian namanya. Saya menulisnya di dalam penulisan, ‘Hipokrisi Pelampau Agama’ (http://satuhala.blogspot.com/2014/01/hipokrisi-pelampau-agama.html)Masih ingat dengan kisah imej Jesus yang dipotretkan sedang merokok di dalam akhbar Tamil, Makkal Osai? MCCBCHS (Majlis Perunding Antara Agama Buddha, Kristian, Hindu dan Sikh) mengutuk tindakan tersebut dan menuntut Kerajaan mengambil tindakan ke atas akhbar tersebut. Akhbar itu digantung penerbitan selama sebulan. Saya menulisnya di sini (http://satuhala.blogspot.com/2014/01/hipokrisi-pelampau-agama-ii.html)Masih ingat lagi dengan kes kepala lembu yang dipijak di Shah Alam? Mereka yang memijaknya mengatakan bahawa mereka tidak bermaksud untuk menghina binatang yang dimuliakan mana-mana agama. Kepala lembu itu ditafsirkan mereka sebagai simbolik kepada kepala negeri yang dituduh mereka sebagai bebal kerana tidak faham sensitiviti umat Islam di kawasan tersebut. Walaubagaimanapun, perkara tersebut kemudiannya dijadikan isu penghinaan ke atas agama lain kerana isu tersebut melibatkan pihak Islam dan pihak Hindu tempatan. Isu itu telah dibawa ke mahkamah dan hukuman telah dijatuhkan.
Jadi, bukankah semua perkara ini menunjukkan isu penghinaan ke atas mana-mana figura yang dimuliakan sesuatu agama itu sebagai satu perkara yang sensitif dan perlu dielakkan daripada berlaku. Jika bukan Islam yang merupakan minority di negara ini boleh dan berhak sensitif dan bersuara mengenai penghinaan ke atas agama mereka, kenapa pula suara orang-orang Islam yang merupakan majority di negara ini mahu mereka diamkan dan tidak pedulikan di dalam isu Filem Noah ini?


Semasa isu kepala lembu itu berlaku, MCCBCHS, menuntut supaya satu undang-undang diaplikasikan terhadap mana-mana bentuk penghinaan ke atas mana-mana agama. Kita tiada masalah dengan cadangan tersebut dan perkara yang tidak bertentangan dengan al Qur'an. Dalam al Qur'an surah al An'aam ayat 108, orang-orang Islam telah dipesankan dengan pesanan berikut :

al An’aam ayat 108
Dan janganlah kamu cerca benda-benda yang mereka sembah yang lain dari Allah, kerana mereka kelak, akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan. Demikian Kami memperelokkan pada pandangan tiap-tiap umat akan amal perbuatan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Ia menerangkan kepada mereka apa yang mereka telah lakukan.

Oleh kerana MCCCBCHS telah menuntut satu undang-undang yang sama untuk semua bentuk penghinaan ke atas mana-mana agama, maka mereka haruslah menghormati sensitiviti umat Islam di dalam isu penghinaan nama Allah dan isu filem Noah ini. Tentu mereka tidak suka apabila tuntutan yang dibuat mereka sebelum ini ditafsirkan majoriti umat Islam di Malaysia ini sebagai satu tindakan dan tuntutan penuh hipokrit dan selektif. Kita menuntut mereka berpegang kepada kenyataan mereka di dalam kenyataan yang dikeluarkan semasa isu Makkal Osai dan kepala lembu di Shah Alam.Untuk orang-orang bukan Islam lain yang mencebik tindakan umat Islam yang tidak bersetuju dengan filem Noah ini, maka mereka seharusnya faham isu sensitiviti ini sebagaimana mereka berasa sensitif ketika agama mereka melalui fasa penghinaan. 

Jika masih tidak mahu memahami perkara tersebut, apakah boleh dikatakan mereka-mereka ini selektif bebal dalam hal hak-hak yang diiktiraf oleh sistem demokrasi? Inilah budaya bebal yang sudah mula meular dan menjalar di dalam masyarakat. Inilah jadinya apabila golongan Ruwaibidhoh mula bersuara dengan memancarkan kebebalan mereka untuk ditelan seluruh dunia.

Untuk umat Islam, kita tidak perlu takut untuk mempertahankan kesucian agama kita kerana berhadapan dengan ancaman manusia-manusia bebal. Kita perlu terus berusaha dan bersuara mempertahankan kesucian agama kita. Kita digaji Allah dengan bayaran syurga untuk melakukan perkara ini.

Teringat bait lirik nasyid dari kumpulan Nadamurni satu ketika dulu..

Berjuang memang pahit, kerana syurga itu manis..


Wallahua’lam.

 © 2007 - 2014 Muhammad Ibn 'Az. Hakcipta terpelihara. 

Perhatian... Kepada pembaca yang berminat untuk menyalin artikel-artikel yang terdapat dalam blog ini ke mana-mana blog-blog atau email bagi tujuan perkongsian ilmu dan dakwah dan bukan bagi tujuan komersil, anda dibenarkan untuk berbuat demikian dan pihak kami berharap agar pihak anda dapat menyatakan dengan jelas www.satuhala.blogspot.com sebagai sumber artikel-artikel ini diambil. Semua artikel dalam blog ini merupakan hasil karya Muhammad Ibn 'Az. Semoga semua ilmu yang dikongsi akan memberi manfaat kepada semua. Semua artikel hasil karya Muhammad Ibn 'Az didalam blog ini ini dilindungi dibawah Akta Hakcipta 1987. Semua penulisan di dalam blog ini ditulis dan digarapkan bagi tujuan membantu semua orang Islam dan pihak-pihak yang mahu memahami Islam menangkis fitnah, propaganda, polemik yang cuba ditimbulkan serta bagi membantu menyedarkan muslim tentang apa sahaja perkara yang sedang berlaku disekeliling mereka. Jika terdapat rakan-rakan pengunjung yang bukan Islam mendapati isikandungan penulisan di dalam blog ini tidak selari dengan apa yang difahami mereka di dalam agama mereka, mereka bolehlah membuat kajian dan penelitian sendiri, termasuk mendapatkan rujukan dari pihak yang professional dan pakar di dalam bidang mereka bagi mendapat satu kepastian jelas untuk membantu mereka membuat penilaian. Setiap manusia diberikan kebebasan untuk memilih apa yang betul dan benar untuk menjadi pegangan hidup mereka. Jadi, carilah kebenaran dengan membuat kajian, penelitian dan siasatan sendiri supaya dapat membantu anda mencapai satu keputusan yang tidak dipaksakan oleh mana-mana manusia untuk anda mengikutinya. Setiap jalan yang dipilih adalah atas keputusan anda setelah penilaian dan kajian memberikan satu bentuk kepuasan kepada akal fikiran anda sebagai manusia di dalam mencari kebenaran. Blog ini dan segala isikandungannya adalah untuk Muslim. Sebagai penulis blog ini, saya sudah mengambil segala langkah mengikut kemampuan, pengetahuan serta keupayaan saya untuk memastikan setiap penulisan di dalam blog ini keseluruhan strukturnya memaparkan isikandungan yang benar. Tetapi saya ingin menegaskan kepada semua pengunjung supaya semua isikandungan blog ini ditelitikan, diperiksa dan dikaji terlebih dahulu sebelum membuat sebarang keputusan untuk menggunakannya dan mempercayainya. Semua pengunjung dinasihatkan untuk mencari kebenaran melalui penelitian, kajian, pemeriksaan dan kepastian sendiri. Jadikan ini sebagai satu budaya. Sebagai manusia, kesilapan boleh berlaku di mana-mana dan pada bila-bila masa. Sekiranya ada kesilapan, saya memohon jutaan maaf dan harap dapat maklumkan supaya dapat diperbetulkan. Terima kasih atas kunjungan anda.

Tuesday, April 1, 2014

Solusi 10 Perkara : Undang-Undang Tertinggi Negara?

oleh : Imran Haaz
Pagi ini, 1 April 2014. Apa ada dengan 1 April 2014? April Fool? Masih ada lagikah manusia terperangkap dengan set pemikiran lama, jumud, kuno, tidak bertamadun bermain-main dengan April Fool pagi ini? Tolonglah hentikan budaya import yang memualkan itu. Demi Masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Masa kita semakin suntuk. Kita meminjam masa daripada peruntukan hayat yang Allah berikan kepada kita. Ia tidak pernah bertambah, malah saban waktu semakin berkurangan. Membaca perenggan ini sahaja, kita telah mencabut beberapa saat daripada takungan hayat yang masih berbaki. Hanya jika kita dapat melihat baki hayat sepertimana baki masa yang tinggal di dalam jam pasir, tentu sahaja kita tidak akan berebut-rebut membuang masa. Kita tidak akan berebut-rebut bergaduh sesama sendiri. Kita kitak akan berebut-rebut, mengejar dunia yang menjauhkan kita semua dari akhirat.

1 April 2014 Di Brunei Darussalam
1 April 2014, di Brunei disambut dengan satu berita paling gembira. Hari ini, sahabat-sahabat kita di Brunei, bakal mula menjalani kehidupan di bawah sistem perundangan yang menurut kepada sistem perundangan yang Allah tetapkan. Bulan April ini ini, hukum hudud dan Qisas akan dilaksanakan di sana. Segala Puji Bagi Allah. Brunei tidak membuang masa. Tetapi Brunei tidak mempunyai masalah seperti masalah yang sedang dihadapi kita. Brunei tidak mempunyai masyarakat Islam yang berpecah teruk. Brunei tidak mempunyai kumpulan kafir harbi yang mendapat cop-cop halal dari manusia-manusia yang memakaikan diri sebagai ahli syurga tanpa hisab yang menghalalkan segala kebejatan perancangan mereka. Brunei tidak mempunyai manusia-manusia berpakaian agama yang menyembah peti-peti undi.

Ada sesuatu yang menarik tentang Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah Brunei 2013. Seorang sahabat dari Brunei, menamakan dirinya Allin Artline, berusaha mendapatkan salinan Warta Kerajaan Brunei tersebut untuk saya tahun lepas selepas Sultan Brunei mengumumkan perancangan melaksanakan Hukum Islam di sana. Penulisan ini mungkin tidak dapat dilengkapkan tanpa bantuannya setahun yang lalu.

Apa yang menarik tentang Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah Brunei 2013 (HJSB)? Di dalam HJSB terdapat Jadual Kelima. Jadual Kelima tersebut ialah mengenai Perkataan-Perkataan Yang Tidak Boleh Digunakan Berkaitan Dengan Ugama Selain Dari Ugama Islam.
Jadual kelima tersebut memperuntukkan 35 perkataan yang tidak boleh digunakan sebagai kaitan agama selain dari agama Islam termasuk nama Allah, al Qur’an, azan, Baitullah, Firman Allah, Haji dan termasuk Ilahi dan perkataan lain selebihnya. Lihat printshot di bawah :


Sangat menarik apabila pelaksanaan HJSB turut menekankan kepada larangan penggunaan perkataan-perkatan tersebut daripada digunakan oleh bukan Islam sebagai merujuk dan disalahguna di dalam agama mereka.

1 April 2014, Malaysia Darul Nasrani?
Pagi ini, kopi saya tidak sesedap semalam. Satu berita dimuatkan di dalam akhbar The Sun bertarikh 1 April 2014. Semua Bible yang dirampas JAIS dikatakan akan dikembalikan. Tidak pasti di atas alasan apa ia mahu dikembalikan. Laporan tersebut menekankan tindakan JAIS itu sebagai melanggar serta tidak menghormati Solusi 10 Perkara.

Solusi 10 Perkara kini telah diangkat menjadi undang-undang tertinggi negara. Tidak apa jika berlawanan dengan Perlembagaan Persekutuan. Tidak apa jika berlawanan dengan Undang-undang negeri yang dibentuk melalui peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Tidak apa menyanggahi Titah Yang di Pertuan Agong dan Sultan-Sultan negeri yang bertanggungjawab untuk memastikan kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri mematuhi peruntukan undang-undang yang telah diwarta. Tetapi, jangan sesekali melanggar dan berlawan dengan Solusi 10 Perkara. Itu telah menjadi siulan mereka seolan-olah Solusi 10 Perkara tersebut merupakan Undang-Undang Tertinggi Negara.
JAIS dikecam sebelum ini kerana tidak mematuhi Solusi 10 Perkara. Hampir seluruh organ di dalam kerajaan negeri tersebut mengecam JAIS karana menjalankan peranannya sebagaimana mereka telah dipertanggungjawabkan oleh undang-undang untuk menjalankannya.

Yang pelik, di dalam organ kerajaan negeri tersebut  terdapat kumpulan manusia yang mendakwa hanya dengan mereka undang-undang Syariah Islam akan tertubuh di bumi penuh berkat ini. Bagaimana mungkin kita mahu percaya? Untuk mempertahankan nama Allah daripada dihinakan pun jenuh mereka bersilat lidah dan tewas dipermulaan permainan. Untuk mempertahankan nama Allah daripada dihinakan pun jenuh mereka menyembunyikan serta memadamkan ayat-ayat al Qur’an demi menjaga hati dan perasaan potential voters mereka dari manusia-manusia kafir di kalangan ahli kitab.

Untuk mempertahankan nama Allah pun mereka tidak mahu dan mampu, apakah manusia dengan set pemikiran rasional mampu untuk percaya bahawa mereka dapat mempertahankan hukuman sebat untuk penzina dan mati untuk golongan murtad bila undang-undang syariah Islam yang bakal tertegak nanti?

Isu nama Allah ini adalah ujian kecil untuk menunjukkan kemampuan mereka untuk dilihat sebagai layak membawa tanggungjawab berat ini menegakkan undang-undang Islam di sini. Jika Brunei Darus Salam pada hari ini menjalankan tanggungjawab mereka untuk menjalankan hukum Allah tanpa membiarkan nama Allah dihinakan terlepas, bagaimana mungkin mereka-mereka ini dapat menegakkannya sedangkan untuk mempertahankan kesucian nama Allah dalam satu perjuangan yang mudah pun mereka gagal untuk melakukannya.

Semoga matahati kita semua terbuka untuk melihat semua ini.
Allah jua sebaik-baik pelindung untuk kita semua ketika Fasad kejahatan Yakjuj dan Makjuj menerpa masuk ke bumi penuh berkat ini.

 © 2007 - 2014 Muhammad Ibn 'Az. Hakcipta terpelihara. 
Perhatian... Kepada pembaca yang berminat untuk menyalin artikel-artikel yang terdapat dalam blog ini ke mana-mana blog-blog atau email bagi tujuan perkongsian ilmu dan dakwah dan bukan bagi tujuan komersil, anda dibenarkan untuk berbuat demikian dan pihak kami berharap agar pihak anda dapat menyatakan dengan jelas www.satuhala.blogspot.com sebagai sumber artikel-artikel ini diambil. Semua artikel dalam blog ini merupakan hasil karya Muhammad Ibn 'Az. Semoga semua ilmu yang dikongsi akan memberi manfaat kepada semua. Semua artikel hasil karya Muhammad Ibn 'Az didalam blog ini ini dilindungi dibawah Akta Hakcipta 1987. Semua penulisan di dalam blog ini ditulis dan digarapkan bagi tujuan membantu semua orang Islam dan pihak-pihak yang mahu memahami Islam menangkis fitnah, propaganda, polemik yang cuba ditimbulkan serta bagi membantu menyedarkan muslim tentang apa sahaja perkara yang sedang berlaku disekeliling mereka. Jika terdapat rakan-rakan pengunjung yang bukan Islam mendapati isikandungan penulisan di dalam blog ini tidak selari dengan apa yang difahami mereka di dalam agama mereka, mereka bolehlah membuat kajian dan penelitian sendiri, termasuk mendapatkan rujukan dari pihak yang professional dan pakar di dalam bidang mereka bagi mendapat satu kepastian jelas untuk membantu mereka membuat penilaian. Setiap manusia diberikan kebebasan untuk memilih apa yang betul dan benar untuk menjadi pegangan hidup mereka. Jadi, carilah kebenaran dengan membuat kajian, penelitian dan siasatan sendiri supaya dapat membantu anda mencapai satu keputusan yang tidak dipaksakan oleh mana-mana manusia untuk anda mengikutinya. Setiap jalan yang dipilih adalah atas keputusan anda setelah penilaian dan kajian memberikan satu bentuk kepuasan kepada akal fikiran anda sebagai manusia di dalam mencari kebenaran. Blog ini dan segala isikandungannya adalah untuk Muslim. Sebagai penulis blog ini, saya sudah mengambil segala langkah mengikut kemampuan, pengetahuan serta keupayaan saya untuk memastikan setiap penulisan di dalam blog ini keseluruhan strukturnya memaparkan isikandungan yang benar. Tetapi saya ingin menegaskan kepada semua pengunjung supaya semua isikandungan blog ini ditelitikan, diperiksa dan dikaji terlebih dahulu sebelum membuat sebarang keputusan untuk menggunakannya dan mempercayainya. Semua pengunjung dinasihatkan untuk mencari kebenaran melalui penelitian, kajian, pemeriksaan dan kepastian sendiri. Jadikan ini sebagai satu budaya. Sebagai manusia, kesilapan boleh berlaku di mana-mana dan pada bila-bila masa. Sekiranya ada kesilapan, saya memohon jutaan maaf dan harap dapat maklumkan supaya dapat diperbetulkan. Terima kasih atas kunjungan anda.

Friday, March 28, 2014

Tetrad Bulan Berdarah : Apa Yang Sedang Israel Rancangkan atau Takuti?

Oleh : Imran Haaz
Ahad lepas, dunia dihidangkan dengan berita mogok yang dilancarkan kedutaan Israel di seluruh dunia. Faktor gaji dijadikan alasan. Tidaklah menghairankan jika Israel bersikap kedekut dengan cabang diplomatik mereka. Mereka boleh berbelanja besar untuk aspek pencerobohan dan keganasan. Tetapi mereka mengikat perut dengan perbelanjaan untuk saluran-saluran diplomatik seperti sistem gaji dan pentadbiran kedutaaan-kedutaan mereka diluar negara. Jelas benar, Israel tidak pernah menyukai saluran diplomatik. Itu lumrah pengganas.

Ketika dunia sedang dihimpit krisis pertembungan Amerika dan Russia di Crimea, kehadiran berita ini dilihat tidaklah terlalu janggal.

Penguasaan Russia ke atas Crimea akan meletakkan armada Russia bertapak kukuh di Laut Hitam. Ia sebuah kawasan strategik. Obama sedang didesak supaya mengekang keberanian Russia dalam mencabar penguasaan Israel bersama boneka-bonekanya ke atas dunia. Obama dilihat terlalu lembik. Tetapi, bukankah dia dipilih menjadi Presiden Amerika kerana kelembikannya itu?


Semalam, Obama terbang ke Vatican untuk mendapatkan sijil Kosher. Ya, sepertimana pelacur-pelacur politik tempatan yang menggunakan agama untuk cop halal bagi menghalalkan perkara-perkara haram yang dilakukan mereka, Obama dan Amerika tidak terkecuali. Maruah Obama sudah tercalar dengan tindakan Vladimir Putin. Kita tidak tahu perkara apa sebenarnya yang dilaporkan Obama kepada Pope. Kita tidak tahu restu apa yang Obama sedang tagih daripada Pope. Kita tidak tahu, atas keperluan apa Obama berjumpa dengan Pope untuk meningkatkan imejnya dikalangan golongan Kristian dunia.

Kenapa Semua Kedutaan Ditutup Serentak?
Tetapi, ada sesuatu yang sangat meresahkan sedang berlaku tanpa kita sedari. Penutupan kedutaan-kedutaan Israel di seluruh dunia sedang mencadangkan sesuatu. Masalah gaji itu bukanlah perkara pokok yang mendorong kepada penutupan kedutaan tersebut. Tetapi, penutupannya adalah dengan tujuan untuk menghalang warga negara binatang Israel, membuat perancangan untuk berada di luar dari negara mereka dalam tempoh terdekat. Tanpa kedutaan, semua isu dan perkara yang melibatkan semua urusan warga negara binatang tersebut, akan menjadi lebih sukar.

Benar, Jerman telah mempunyai satu perjanjian dengan Israel untuk membolehkan mana-mana warga Israel diluar negara, menggunakan kedutaan Jerman untuk sebarang urusan berkaitan kedutaan di luar negara. Sekiranya mana-mana negara tidak mempunyai kedutaan Israel, warga negara binatang tersebut, boleh menggunakan kedutaan Jerman untuk memproses semua maklumat perjalanan dan sebarang urusan di negara luar.

Penutupan semua kedutaan ini seolah-olah menunjukkan bahawa ‘tikus-tikus sudah mula bergerak laju untuk terjun dari kapal’. Kelasi di zaman lama, apabila melihat tikus-tikus berbuat demikian, mereka mengetahui bahawa ada bala sedang menunggu di hadapan.

Seolah-olah, Israel memberitahu secara halus kepada warga-warganya untuk tidak berada di luar dari Israel dalam masa terdekat ini.

Apa yang mereka takutkan?
Sudah tentu mereka takutkan berlakunya retaliasi secara besar-besaran ke atas warga Israel yang berada di seluruh dunia. Ada sesuatu yang sedang mereka rancangkan dan perancangan mereka ini adalah satu perancangan yang besar. Saya tidak pasti apa akan berlaku, tetapi ianya mungkin akan dilakukan dalam tempoh terdekat.

Blood-Moon (Bulan Berdarah)
Bagi mereka yang mengikuti perkembangan pemikiran dan gerak kerja orang-orang Yahudi, mereka tahu bahawa tahun ini, 2014 ke 2015 ini, merupakan kali ke lapan berturut-turut berlakunya peristiwa Tetrad Bulan Berdarah semenjak zaman Nabi Isa a.s. diutus.قبور ملايو، دان قبور بوكن ملايو

ملايو، بسر ڤد بيلڠن، كچيل ڤد كقواتن. ڤرسوالنڽ كناڤ؟ جواڤنڽ هاڽ ساتو، كران كيت برڤچه. ليهت سهاج نصيب اورڠ ملايو د بومي ملايو. سماس هيدوڤ مريك دهالاو دري تمڤت-تمڤت تيڠڬل مريك. ايت ساتو لومرح. سلڤس ماتي ڤون، ميت-ميت مريك توروت دهالاو دري تمڤت ڤرسمادين مريك.

اتس نام ڤمباڠونن، ستياڤ اڤ يڠ ملايو بوليه دان هاروس دأليهكن. تتاڤي ستياڤ يڠ بوكن ملايو، تيدق بوليه دسنتوه دان هاروس ككال دتمڤت مان مريك برادا. ليهت سهاج ڤربيذأن نصيب قبور-قبور ملايو، اينديا دان چينا د باوه اين.

كراتن اخبار د باوه اين مروڤاكن قبور-قبور ملايو يڠ دأليهكن اونتوق سبواه ڤروجيك ڤمباڠونن. اوليه كران ڤمباڠونن دراڠك ملالوءي تمڤت ڤرسمادين مريك، مك سموا يڠ دسماديكن ڤرلاو دأليهكن. ملايو تيدق ممبنته دان مريك رضا دڠن ارهن ڤرڤيندهن ترسبوت اتس نام تولق انسور.
                                                 


تتاڤي، ليهت ڤولا اڤ يڠ برلاكو ك اتس قوم لاين. قبور مريك جاڠنكن داوسيق، دسبوت ماهو دأره ڤينده ڤون سوده منداڤت تنتاڠن يڠ كوات. لالو سموا يڠ درانچڠكن ترڤقسا دبطلكن اتاو داوبه ڤرانچڠنڽ.


               


                               


                         
              

                                 
                      
جادي اڤ سبنرڽ نيلاي ملايو د تانه ملايو اين؟ كيت تيدق لاين هاڽله سقدر سمڤه يڠ بوليه دڤركوتق-كتيقكن سيسوك هاتي. سمواڽ كران اڤ؟ كران كيت بسر ڤد جومله تتاڤي ترلالو كردل ڤد كقواتن. سمواڽ دسببكن كيت برڤچه.
جاڠن هارڤ بيلا منوتوڤ مات اونتوق ماتي ننتي، كيت تيدق اكن لاڬي دڬڠڬو. بلوم تنتو قبور تراخير كيت اياله دلوكاسي .ڤرتام كيت دتانم 
سدر مولاي سكارڠ. بڠكيت اونتوق منداڤتكن كقواتن يڠ هيلڠ ايت كمبالي. برهنتي برڤچه دان كمبالي كڤد جالن اسلام يڠ سبنرڽ. ان شاءالله د سيتو، كيت اد كقواتن يڠ مننتي

Wednesday, March 26, 2014

MH370 : "Selesai", Redha & Terus Diam?

Bismillahir Rahmanir Raheem..

Bukankah Doa orang-orang yang dizalimi itu tiada hijab antara mereka dengan Allah? Bukankah di dalam hal MH370 ini, kita semua, rakyat Malaysia yang majoritinya beragama Islam telah dizalimi dengan fitnah ini? Amerika mungkin mempunyai MOSSAD, CIA,MI6 dan para timbalannya yang sedang bermain opera. 

Mereka mungkin mempunyai segala kekuatan dan keupayaan untuk melakukan dosa dan menimbusnya kembali dengan fikiran bahawa semua manusia akan terus percaya jika data itu datang dari negara Red, White & Blue. Yakjuj dan Makjuj ini sama sahaja warna bendera mereka. Sama sahaja bahasa mereka. Sama sahaja warna kulit mereka. Sama sahaja motif utama dalam percaturan dunia mereka. Israel telah dikembalikan kepada bumi dan bandar yang telah diruntuhkan (al Anbiya’ ayat 95). Fasad kejahatan Yakjuj dan Makjuj yang mengembalikan mereka telah pun berleluasa ke seluruh dunia (al Kahfi ayat 98-99) dan sejak 2008 sudah mula menampakkan wajah mereka dengan tanpa selindung di muka bumi yang telah diberkati ini. Tasik Galilee (Tabariyyah) sudah semakin surut airnya dibekalkan kepada bangsa yang diharamkan pulang ke tanah yang dijanjikan di Palestin. Yakjuj dan Makjuj telah memulangkan mereka ke sana.

Mereka kembali ke sana dari seluruh dunia dan diangkat menjadi warga negara tanah suci yang dirampas. Bukankah ini yang telah Allah beritahukan kita selama 1,400 tahun dahulu? Bukankah kita telah diberitahu bahawa perkara ini akan benar-benar berlaku? Kenapa matahati kita kabur dan buta? Yakjuj dan Makjuj di depan mata pun kita tidak sedar tentang kehadiran mereka.

Fahami ayat 96 surah al Anbiya’. Apabila ayat itu menyebut bahawa bangsa ini akan kembali ke tanah yang diharamkan mereka untuk pulang, dan mereka diberitakan akan pulang dalam keadaan menurun dari semua arah, maka ramai daripada kita, dengan matahati yang kabur memberi tafsiran bahawa Yakjuj dan Makjuj akan datang dari arah perbukitan dan gunung ganang. Sentiasa saya menegur tentang kepentingan matahati dalam banyak penulisan di dalam blog ini.

Ayat 96 surah al Anbiya’ memberikan lokasi spesifik di mana bangsa yang diharamkan ini akan kembali. Apabila mereka kembali ke sana, mereka akan bergerak dalam keadaan menurun. Hanya ada satu tempat di dunia yang mana setiap daripada manusia akan pergi ke sana dalam keadaan menurun dari semua arah. Tempatnya ialah Laut Mati dan Tasik Galilee.Kenapa? Laut mati ialah kawasan paling rendah di dunia. Jika ia titik paling rendah dalam dunia, maka semua pergerakan yang bergerak ke arahnya akan berlaku dalam keadaan menurun.  Tetapi laut mati mempunyai air yang sangat masin dan tidak sesuai untuk minuman penduduk setempat. Tidak jauh daripada Laut Mati, terdapat Tasik Galilee (Tasik Tabariyyah). Tasik ini merupakan tasik air tawar dan merupakan sumber bekalan air untuk penduduk Israel kini. Apabilaia sumber bekalan air, maka manusia yang menuju ke sana pasti memerlukan bekalan air dari tasik ini untuk kelangsungan hidup. Tasik Galilee merupakan kawasan kedua paling rendah kedudukannya berbanding paras laut dalam dunia. Semua yang pergi ke sana akan datang dari arah yang lebih tinggi. Bukan bermaksud turun dari bukit, tetapi datang dari seluruh dunia ke tempat yang lebih rendah. Tasik ini jugalah yang menjadi indikator berapa lama lagi masanya yang tinggal untuk manusia menghitung saat pertemuan mereka dengan dengan Al Masih Dajjal.

Semua yang berlaku ini adalah berkait. Ada permainan, ada percaturan, ada untung dan ada yang mendapat rugi. Tetapi di celah-celah semua ini, ada juga yang menjadi mangsa keadaan. Malang bagi insan yang kehilangan tempat bergantung. Malang bagi anak-anak yang kehilangan ibu dan bapa. Malang bagi suami mahupun isteri yang kehilangan orang-orang yang tercinta. Malang bagi orang tua yang kehilangan anak-anak yang merupakan permata hati mereka. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Kita yang tidak ada kena mengena secara langsung dengan perkara ini turut merasa sedih, kecewa dan marah dengan apa yang berlaku.

Benar kita harus redha. Benar kita harus bersabar dengan ujian. Tetapi apakah setakat itu sahaja agama kita mengajar kita untuk berhadapan dengan isu serta perkara sebegini? Kenapa kita terlalu pasif dan harus cepat mengungsi diri ke daerah ratapan dan berdiam diri? Kita tidak diajar untuk meraung-raung dan meratap. Tengok betapa tabahnya mereka-merekayang diuji dengan ujian berat ini menahan diri daripada berbuat demikian. Lihat pun perbezaan mereka-mereka yang bukan Islam yang ditimpa ujian ini. Bukan semuanya layak diuji sebegini rupa.

Redha dan terus diam? Agama kita tidak mengajar kita supaya menjadi umat yang pasif serta mudah diperbodohkan. Kita harus bangkit. Kita harus sedar terdapat sesuatuyang telah berlaku diluar batasan normal sebuah kemalangan biasa. Seolah seluruh dunia sedang berada di atas sebuah pentas lakonan hebat. Kita menjadi sebahagian daripada aktor-aktor yang bertindak dan memberi reaksi mengikut skrip yang mereka mahukan.

Persoalannya, apa yang kita boleh buat jika semua ini merupakan sesuatu yang dipentaskan dalam percaturan kuasa dunia? Apa upaya kita sebagai manusia-manusia kerdil dari sebuah Negara kecil tanpa kekuatan yang boleh mengancam dan mengugut untuk mempertahankan maruahnya daripada dicincang lumat pada mata khalayak antarabangsa?

Malangnya kita tidak percaya kepada janji Allah. Malangnya kita terlupa pada janji Allah. Malangnya kita hanya berpura-pura berdoa dan bersimpati tetapi kita tidak secara serius memanjatkan doa kepada Allah supaya kejahatan ini dikembalikan kepada mereka-mereka yang mementaskannya.

Satu soalan, jika kita ialah superpower dunia dan mempunyai kehebatan tentera dan persenjataan yang tidak terlawan, apakah kita akan mendiamkan sahaja kezaliman ini daripada berlaku dan mengguris perasaan kita? Tentu jawapannya tidak sama sekali.

Tetapi, bukankah kita telah dibekalkan Allah dengan satu bentuk arsenal persenjataan yang terhebat, milik Pencipta dan Pentadbir seluruh alam. Tuhan yang menciptakan Betelgeuse (Bait al jauzi), bintang yang 120,000 kali lebih besar dari bumi kita. Tuhan yang menciptakan VY Canis Majoris yang besarnya 600 trillion kali ganda daripada bumi kita.

Persoalannya, apakah dengan nikmat senjata ini, kita tidak mahu menggunakannya untuk mendoakan agar kejahatan tangan-tangan yang menjadi punca agama dan bangsa kita dihina diseluruh dunia dikembalikan kepada mereka? Apakah dengan nikmat senjata yang dijanjikan tanpa hijab ini, kita tidak mahu menggunakannya untuk menyerahkan kembali kepada Allah siapa sahaja yang telah meletakkan kita semua dalam keadaan gundah, parah dan marah kerana fitnah ini?  Apakah dengan nikmat senjata yang dijanjikan tanpa hijab ini, kita mahu bersikap tidak apa dan melupakan sahaja tangan-tangan ini yang mempotretkan kepada dunia bahawa kita adalah bangsa yang bodoh dan boleh diperbodoh-bodohkan?

"Wahai Tuhan kami! Limpahkanlah sabar kepada kami, dan teguhkanlah tapak pendirian kami, serta menangkanlah kami terhadap kaum yang kafir". 1
Ameen..1)       Al Baqarah ayat 250.
© 2007 - 2014 Muhammad Ibn 'Az. Hakcipta terpelihara. 
Perhatian... Kepada pembaca yang berminat untuk menyalin artikel-artikel yang terdapat dalam blog ini ke mana-mana blog-blog atau email bagi tujuan perkongsian ilmu dan dakwah dan bukan bagi tujuan komersil, anda dibenarkan untuk berbuat demikian dan pihak kami berharap agar pihak anda dapat menyatakan dengan jelas www.satuhala.blogspot.com sebagai sumber artikel-artikel ini diambil. Semua artikel dalam blog ini merupakan hasil karya Muhammad Ibn 'Az. Semoga semua ilmu yang dikongsi akan memberi manfaat kepada semua. Semua artikel hasil karya Muhammad Ibn 'Az didalam blog ini ini dilindungi dibawah Akta Hakcipta 1987. Semua penulisan di dalam blog ini ditulis dan digarapkan bagi tujuan membantu semua orang Islam dan pihak-pihak yang mahu memahami Islam menangkis fitnah, propaganda, polemik yang cuba ditimbulkan serta bagi membantu menyedarkan muslim tentang apa sahaja perkara yang sedang berlaku disekeliling mereka. Jika terdapat rakan-rakan pengunjung yang bukan Islam mendapati isikandungan penulisan di dalam blog ini tidak selari dengan apa yang difahami mereka di dalam agama mereka, mereka bolehlah membuat kajian dan penelitian sendiri, termasuk mendapatkan rujukan dari pihak yang professional dan pakar di dalam bidang mereka bagi mendapat satu kepastian jelas untuk membantu mereka membuat penilaian. Setiap manusia diberikan kebebasan untuk memilih apa yang betul dan benar untuk menjadi pegangan hidup mereka. Jadi, carilah kebenaran dengan membuat kajian, penelitian dan siasatan sendiri supaya dapat membantu anda mencapai satu keputusan yang tidak dipaksakan oleh mana-mana manusia untuk anda mengikutinya. Setiap jalan yang dipilih adalah atas keputusan anda setelah penilaian dan kajian memberikan satu bentuk kepuasan kepada akal fikiran anda sebagai manusia di dalam mencari kebenaran. Blog ini dan segala isikandungannya adalah untuk Muslim. Sebagai penulis blog ini, saya sudah mengambil segala langkah mengikut kemampuan, pengetahuan serta keupayaan saya untuk memastikan setiap penulisan di dalam blog ini keseluruhan strukturnya memaparkan isikandungan yang benar. Tetapi saya ingin menegaskan kepada semua pengunjung supaya semua isikandungan blog ini ditelitikan, diperiksa dan dikaji terlebih dahulu sebelum membuat sebarang keputusan untuk menggunakannya dan mempercayainya. Semua pengunjung dinasihatkan untuk mencari kebenaran melalui penelitian, kajian, pemeriksaan dan kepastian sendiri. Jadikan ini sebagai satu budaya. Sebagai manusia, kesilapan boleh berlaku di mana-mana dan pada bila-bila masa. Sekiranya ada kesilapan, saya memohon jutaan maaf dan harap dapat maklumkan supaya dapat diperbetulkan. Terima kasih atas kunjungan anda.

Tuesday, March 18, 2014

Setahun Sebelum MH370

Oleh : Imran Haaz

Bismillahir Rahmanir Raheem..

2013, saya menulis mengenai satu timeline (klik). Saya menyusunnya kepada 3 bahagian perkara yang mungkin akan berlaku ke atas negara ini.

Pertama, usaha perubahan rejim akan dijalankan. Jika gagal, perkara kedua akan dilaksanakan.

Perkara Kedua, sebaik usaha perubahan rejim untuk mengangkat boneka dinilaikan sebagai gagal untuk dijalankan, satu bentuk false flag akan dijalankan. Jika ini turut gagal untuk memaksa dasar pro Amerika di dalam negara, maka pilihan ketiga akan dijalankan dirantau ini.

Ketiga, meletuskan perang setelah kekuatan China dinilaikan Berjaya diruntuhkan sedikit-demi sedikit melalui Modus Operandi yang sama dengan cara yang digunakan untuk meruntuhkan Kesatuan Soviet satu ketika dahulu.

Sentiasa saya tegaskan berkali-kali bahawa kehilangan MH370 tidak dapat dipisahkan dari isu perubahan rejim pemerintahan Malaysia, penguasaan Selat Melaka, kedudukan Malaysia sebagai Ring og Pearls China, serta perkembangan yang sedang berlaku di Ukraine.

Apa hubungkaitnya dengan krisis Russia-Ukraine-US?
Pada Mei 2013, satu kertas kerja telah dibentangkan di Sidang Kemuncak BRICS, di Durban. Kertas kerja yang membentangkan agenda Russia untuk memperkukuhkan kesepakatan ekonomi negara-negara BRICS (Brazil, Russia, India, China dan Afrika Selatan) bagi menangani asakan ekonomi Amerika dan Euro.

Antara perkara berani yang dibentangkan ialah :

1.       Pemansuhan penggunaan Dollar sebagai matawang dagangan untuk urusniaga minyak antara negara BRICS + Iran + Venezuela.

2.       Memperkenalkan satu matawang yang akan digunakan secara bersama dalam urusan urusniaga minyak.

3.        Memperkenalkan serta mempromosikan kedua dasar di atas untuk digunakan secara meluas di dunia.

Wednesday, March 12, 2014

MH370 : Diego Garcia & Cerita Kapal Terbang

Bismillahir Rahmanir Raheem..

Setahun yang lalu, saya menulis tentang pulau ini. Saya mengaitkannya dengan pulau di mana Tamim Ad Dari terdampar lalu bertemu dengan Al Jasassah dan Dajjal. Al Jassasah, ada yang menafsirkannya sebagai pengintip.

Diego Garcia sejak sekian lama merupakan tempat di mana, bot, sampan dan kapal-kapal hilang dan ‘hilang’. Dahulunya, ada penduduk asli di situ. Kemudian mereka dihalau British. Selepas itu British ‘dihalau’ keluar sebahagian daripadanya melalui satu perjanjian dengan pihak Amerika Syarikat.

Pulau itu kini menempatkan pengkalan tentera Amerika. Sebuah pengkalan tentera yang jarang diketahui pihak awam. Sebuah pengkalan tentera yang meresahkan pihak Kerajaan China.

Melihat isu-isu yang berlaku lewat seminggu ini dengan kehilangan penerbangan MH370, lawatan Barrack Obama yang dijadualkan pada April 2014, perundingan perjanjian TPPA yang masih belum dimuktamadkan, hubungan China dan Malaysia yang cuba dikeruhkan melalui isu kehilangan penerbangan ini, fikiran saya melayang ke Diego Garcia. Tidak perlu kepada buluh runcing, bubu, jala, pukat tunda dan sebagainya untuk mengetahui dengan lebih dekat apa yang berlaku.

Penulisan saya pada tahun lepas, 2013 memberikan amaran bahawa False Flag akan dijalankan selepas semua usaha ‘regime change’ gagal. Boleh baca semula apa yang saya amarankan di dalam penulisan di bawah. Saya menulis tentangnya sebelum semua ini berlaku.
Pagi ini, apabila berita memuatkan bahawa penerbangan MH370 berpatah balik ke Selat Melaka dan radar menunjukkan kali terakhir ia dikesan di Pulau Perak, seluruh ingatan saya hanya teringat kepada amaran yang saya berikan tahun lepas.

Pulau Diego Garcia, sebuah pulau indah untuk bercuti-cuti. Cuma mereka yang ‘dijemput’ ke sana boleh bersantai di situ.

Obama telah menyelesaikan masalah Osama ben Laden yang menjadi Phantom of The Opera gerakan memerangi keganasan dalam drama dan filem Amerika yang dimainkan seluruh dunia. Mungkinkah April ini, Obama sekali lagi menjadi hero tanpa seluar dalam merah diluar, menyelesaikan kebuntuan dan tekanan ke atas Malaysia kali ini.

Jika demikian, apa harga yang perlu dibayar untuk upah superhero tersebut? LGBT, hak sama rata sama rasa, hak menanam benih diluar kebun yang subur menjadi hak yang tidak boleh didakwa, dasar pro Amerika melalui pelbagai perjanjian, penggadaian Selat Melaka  sebagaimana Terusan Panama dan Suez dikawal mereka, dasar anti China, hak untuk murtad dan sebagainya yang selama ini cuba dipertahankan? Wallahua’lam.

Teringat kata-kata Joker di dalam filem Dark Knight lakonan Heath Ledger..

“If you’re good at something, never do it for free..”Susahlah dunia jika ‘superhero’ juga datang menuntut 'upah'.


Hidup atau mati, Allah yang menentukan. Hilang atau jumpa, hanya Allah yang menentukannya. Tetapi Allah dan RasulNya berpesan dengan kita tentang bahaya serta kejahatan Yakjuj dan Makjuj serta tipu daya Dajjal. Bukankah Rasulullah s.a.w. telah berpesan dengan satu sifat Dajjal bahawa dia juga 'boleh mematikan dan menghidupkan' sesiapa sahaja yang dia mahu? Bukankah di dalam cerita-cerita yang disampaikan Rasulullah s.a.w. telah disebutkan bagaimana individu-individu yang mengaku diri mereka Tuhan, membuktikan kepada khalayak bahawa mereka juga mempunyai kemampuan untuk 'menghidupkan dan mematikan'? Ingat cara Namrud berhujah dengan Nabi Ibrahim a.s. tentang bagaimana dia 'menghidupkan dan bagaimana dia mematikan'?

Diego Garcia… Diego Garcia.. entah apa lagi yang ada di Diego Garcia..
Segalanya berada dalam pengetahuan Allah. Allah sahaja yang Maha Mengetahui. Semoga orang-orang yang tidak bersalah terselamat dalam apa jua keadaan dan yang bersalah mendapat balasannya.


  © 2007 - 2014 Muhammad Ibn 'Az. Hakcipta terpelihara. 

Perhatian... Kepada pembaca yang berminat untuk menyalin artikel-artikel yang terdapat dalam blog ini ke mana-mana blog-blog atau email bagi tujuan perkongsian ilmu dan dakwah dan bukan bagi tujuan komersil, anda dibenarkan untuk berbuat demikian dan pihak kami berharap agar pihak anda dapat menyatakan dengan jelas www.satuhala.blogspot.com sebagai sumber artikel-artikel ini diambil. Semua artikel dalam blog ini merupakan hasil karya Muhammad Ibn 'Az. Semoga semua ilmu yang dikongsi akan memberi manfaat kepada semua. Semua artikel hasil karya Muhammad Ibn 'Az didalam blog ini ini dilindungi dibawah Akta Hakcipta 1987. Semua penulisan di dalam blog ini ditulis dan digarapkan bagi tujuan membantu semua orang Islam dan pihak-pihak yang mahu memahami Islam menangkis fitnah, propaganda, polemik yang cuba ditimbulkan serta bagi membantu menyedarkan muslim tentang apa sahaja perkara yang sedang berlaku disekeliling mereka. Jika terdapat rakan-rakan pengunjung yang bukan Islam mendapati isikandungan penulisan di dalam blog ini tidak selari dengan apa yang difahami mereka di dalam agama mereka, mereka bolehlah membuat kajian dan penelitian sendiri, termasuk mendapatkan rujukan dari pihak yang professional dan pakar di dalam bidang mereka bagi mendapat satu kepastian jelas untuk membantu mereka membuat penilaian. Setiap manusia diberikan kebebasan untuk memilih apa yang betul dan benar untuk menjadi pegangan hidup mereka. Jadi, carilah kebenaran dengan membuat kajian, penelitian dan siasatan sendiri supaya dapat membantu anda mencapai satu keputusan yang tidak dipaksakan oleh mana-mana manusia untuk anda mengikutinya. Setiap jalan yang dipilih adalah atas keputusan anda setelah penilaian dan kajian memberikan satu bentuk kepuasan kepada akal fikiran anda sebagai manusia di dalam mencari kebenaran. Blog ini dan segala isikandungannya adalah untuk Muslim. Sebagai penulis blog ini, saya sudah mengambil segala langkah mengikut kemampuan, pengetahuan serta keupayaan saya untuk memastikan setiap penulisan di dalam blog ini keseluruhan strukturnya memaparkan isikandungan yang benar. Tetapi saya ingin menegaskan kepada semua pengunjung supaya semua isikandungan blog ini ditelitikan, diperiksa dan dikaji terlebih dahulu sebelum membuat sebarang keputusan untuk menggunakannya dan mempercayainya. Semua pengunjung dinasihatkan untuk mencari kebenaran melalui penelitian, kajian, pemeriksaan dan kepastian sendiri. Jadikan ini sebagai satu budaya. Sebagai manusia, kesilapan boleh berlaku di mana-mana dan pada bila-bila masa. Sekiranya ada kesilapan, saya memohon jutaan maaf dan harap dapat maklumkan supaya dapat diperbetulkan. Terima kasih atas kunjungan anda.

Berminat.. Sebarkan Supaya Manfaatnya Lebih Meluas

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Follow by Email