Friday, April 18, 2014

اڤ لاڬي مسلم ماهو؟

كيت د مليسيا سداڠ برادا د دالم ڤرسيمڤڠن ڤرڤچاهن ڤوليتيك. منجلڠ ڤيليهنراي عموم ك ١٤، سڤرتي مان يڠ تله ساي سبوتكن سبلوم اين، ڤچاهن ڤوليتيك د مليسيا اكن هاضير د دالم بنتوق ڤاسوكن ڤرو اسلام (ProIslam) دان ڤاسوكن ڤوليتيك يڠ ممڤوڽاءي اديولوڬي(ideologi) مننتڠ اسلام.

تنتو سهاج اورڠ-اورڠ اسلام، تولق ڬولوڠن دڠن اسمى(isme) سست، اكن چندروڠ مميليه انتيتي(entiti) ڤوليتيك يڠ مندوكوڠ داسر ڤرجواڠن يڠ ڤرو اسلام.

ڤيليهنراي سنتياس دتافسيركن سباڬاي ساتو ميديوم
(medium) د مان رعيت د سسبواه نڬارا، ممبوات ڤڠونديان دڠن ملتقكن ڤيهق-ڤيهق يڠ مريك يقيني داڤت منجالنكن حسرت يڠ مريك ماهوكن مڠناءي هالاتوجو ڤنتدبيران نڬارا اين ننتي.

نڬري-نڬري د مليسيا اصلڽ مروڤاكن سباهاڬين درڤد ايمڤاير نوسنتارا اسلام يڠ ملالوءي فاسا ڤنجاجاهن سجق راتوسن تاهون لاماڽ. كمودين ڤنجاجه كيت يڠ تراخير، بريتيش 
(British) ترڤقسا ممبيبسكن ساتو ڤرساتو نڬارا ججاهن مريك دسببكن كتيدقممڤوان(ketidakmampuan) مريك اونتوق منتدبير نڬارا-نڬارا ججاهن دسببكن كوس هوتڠ ڤراڠ يڠ تيڠڬي، ڬرقن ناسيوناليسمى انتارابڠسا يڠ مولا مارق دان نيلاي-نيلاي تانه ججاهن يڠ مولا مروسوت عقيبة ڤراڠ دان تروق دڤركوس(diperkosa) كتاماكن بريتيش دان ڤنجاجه-ڤنجاجه سبلوم اين. ساتو ڤرساتو تانه ججاهن ترڤقسا دلڤسكن. ترماسوق نڬري-نڬري يڠ كمودينڽ ممبنتوق ڤرسكوتوان تانه ملايو. 

بريتيسه ممباوا ماسوق قوم ڤنداتڠ اونتوق بكرجا دڠن مريك. السن يڠ دڬوناكن مريك اياله، اورڠ-اورڠ ملايو اداله ڤمالس. اين كران منوروت مريك اورڠ-اورڠ ملايو تيدق ماهو بكرجا كراس اونتوق ڤيهق مريك. 

بوكنله اورڠ-اورڠ ملايو ايت مالس. تتاڤي مريك تيدكله ترلالو بودوه اونتوق مڠوربنكن كريڠت مڠرجكن تانه مريك سنديري اونتوق حاصيل يڠ دكوتيڤ اونتوق مڠاياکن(mengayakan) اورڠ لاين. اين نڬارا مريك، مڠاڤ هاروس مريك بكرجا باڬاي همبا عبدي د نڬارا مريك سنديري؟ مڠاڤ هاروس مريك بكرجا كراس د تانه مريك يڠ دجاجه سمات-مات اونتوق ممبوليهكن بريتيش مڠاءوت ككايأن نڬارا ڤولڠ ك نڬارا مريك؟ لالو اورڠ ملايو دتودوه ڤمالس كران تيدق ماهو بكرجاسام دڠن ڤيهق ڤنجاجه.

اورڠ-اورڠ چينا دان اينديا دباوا ماسوق اونتوق ممنوهي كڤرلوان ڤمركوسان
(pemerkosaan) ايكونومي دان سومبر اصلي نڬارا اين باڬي ڤيهق بريتيش. بڠكروڤت(bangkrupt) ترليبت ڤراڠ دنيا، بريتيش ماهو لاري ڤولڠ. اوليه كران ڬرقن ناسيوناليسمى د دالم نڬارا-نڬارا ججاهن ممونچق، سرتا كوس اونتوق ممرڠي كومڤولن-كومڤولن ناسيوناليس د سلوروه دنيا باكل مڽببكن كسن يڠ لبيه تروق كڤد ايكونوميبريتيش، مك بريتيش مڠمبيل كڤوتوسن اونتوق ملڤسكن تانه-تانه ججاهن مريك دڠن ڤرچاتورن-ڤرچاتورن ترتنتو.

بڬيتو جوڬ دڠن ڤرسكوتوان تانه ملايو. بريتيش ماهو ڤولڠ، تتاڤي مريك هاڽ ماهو ڤولڠ برسنديرين. قوم-قوم ڤنداتڠ يڠ دباوا مريك اونتوق توجوان ايكونومي ماهو دتيڠڬلكن مريك. اداله تيدق ايكونومي اونتوق ممباوا مريك اين ڤولڠ ك بريتيش اتاو دڤولڠكن ك نڬارا مريك ماسيڠ-ماسيڠ اتس كوس يڠ دتڠڬوڠ بريتيش. مالڠ سكالي، ڬرقن ناسيوناليسمى د مليسيا، سوده تيدق صبر اونتوق منونتوت كمرديكأن. موڠكين مريك مليهت، هاڽ ايت سهاج ڤلواڠ يڠ اد ڤد مريك اونتوق منونتوت كمرديكأن د كالا بريتيش د دالم كادأن يڠ اڬق لمه.

بريتيش مڠمبيل كسمڤتن دڠن مماسوقكن شرط بهاوا ڤرسكوتوان تانه ملايو هاڽ بوليه دبريكن كمرديكأن جك مريك برستوجو منڠڬوڠ ببن تيڠڬالن بريتيش دڠن مڽراڤ كومڤولن ڤنداتڠ بوكن ملايو دان بوكن اسلام اين سباڬاي رعيت ڤرسكوتوان تانه ملايو. تونكو عبدالرحمن ترڤقسا برستوجو.

لالو ترچيڤتاله ڤرسكوتوان تانه ملايو يڠ مروڤاكن نڬارا مجموع چيڤتأن بريتيش يڠ دريكابنتوق
(direkabentuk) اونتوق ڬاڬل. ڤرسكوتوان تانه ملايو اين تله دريكابنتوق سوڤاي مان-مان اوسها اونتوق مڠهيدوڤكن سبارڠ كقواتن اسلام، اكن منداڤت تنتاڠن دان درونتوهكن دري دالم.

توليرنسي
(toleransi) تيدق برتمڤت اورڠ-اورڠ ملايو يڠ ترلالو باءيق كڤد ورݢانݢارا-ورݢانݢارا بارو اين، ممبوليهكن كواس-كواس ڤوليتيك دان ڤمرينتاهن دكوڠسي سچارا سام رات. تتاڤي، تيدق بوليه دسالهكن مريك كران ملايو ڤد كتيك ايت، همڤير سام جوملهڽ دڠن جومله ڤڠوندي بوكن ملايو د دالم نڬارا.

سوبسيدي(subsidi) كواس ڤوليتيك

سكين لاما برڤوليتيك دان برتوليرنسي، سماكين اومت اسلام دان ملايو دموسوهي اوليه ماجوريتي(majoriti) بوكن اسلام د نڬارا اين. مريك مولا ممڤرتيكايكن حق كدودوكن اڬام اسلام د دالم نڬارا دان حق-حق کأيستيميواءن يڠ دبريكن كڤد ورڬنڬارا بوميڤوترا د دالم نڬارا اين.


تتاڤي كيت ماسيه لاڬي برموك مانيس دڠن ممبريكن مريك سوبسيدي ڤاليڠ مهل دڠن مڠوربنكن كروسي-كروسي ديوان رعيت دان ديوان اوندڠن نڬري دالم كاوسن ماجوريتي اومت اسلام كڤد واكيل-واكيل بوكن اسلام.


نتيجهڽ، سوبسيدي كواس يڠ دبريكن اين تله مڽببكن مريك ممڤوڽاءي كقواتن سوارا اونتوق مننتڠ سبارڠ حسرت رعيت اسلام د نڬارا اين اونتوق ممباوا نڬارا اين كمبالي دأتور دان دتادبير د باوه ڤرونداڠن اسلام سڤنوهڽ. ساتو سيستم ڤرونداڠن يڠ تله منجادي سيستم ڤينتادبيران نڬارا اين سمنجق سبلوم كيت دجاجه.

اخير-اخير اين، تله تيمبول حسرت دري كومڤولن-كومڤولن اهلي ڤرليمين اسلام اونتوق برستوجو ممبنركن اصول ڤمبنتڠن راڠ اوندڠ-اوندڠ هودود دان قصاص د كلنتن. ساتو حسرت مورني يڠ باكل مڽقسيكن اوجين رواڠ كرجاسام انتارا اهلي-اهلي ڤرليمين اسلام اونتوق برساتو د دالم ساتو حسرت يڠ سام اونتوق مليهت اوندڠ-اوندڠ اين دتڬقكن ڤرتام كالي د دالم سجاره سمنجق مرديك.

تتاڤي، ساتو مسئله تيمبول. ڤڠونديان ممرلوكن سكوراڠ-كورڠڽ ١٤٨ جومله اوندي اونتوق منچوكوڤكن كواوتا دوا ڤرتيڬ اوندي يڠ دڤرلوكن اونتوق ملولوسكن اوندڠ-اوندڠ ترسبوت د دالم ڤرليمين. جك اهلي ڤرليمين امنو دان ڤاس سچارا كسلوروهنڽ دان سچارا كوليكتيفڽ برستوجو اونتوق مڽوكوڠ اصول ترسبوت، مريك هاڽ اكن برجاي مڠومڤولكن ١٣٨ جومله اوندي. كورڠ سمبيلن دري جومله يڠ دساسركن.

اهلي-اهلي ڤرليمين بوكن اسلام ڤولا تله منجالنكن كيمڤين اونتوق برساتو دان سچارا برسام منولق اصول ترسبوت. لبيه مالڠ لاڬي اياله اڤابيلا سباهاڬين درڤد كروسي-كروسي ڤرليمين يڠ ددودوكي اهلي ڤرليمين بوكن اسلام اين مروڤاكن كروسي-كروسي سوبسيدي كواس يڠ ماجوريتي ڤندودوق دان ڤڠونديڽ مروڤاكن ڤڠوندي-ڤڠوندي اسلام. دسينيله تيمبولڽ ككسالن كران سوبسيدي كواس يڠ دبريكن باكل دترجمهكن فوڠسي دان ڤراننڽ اونتوق مننتڠ حسرت ڤڠوندي-ڤڠوندي اسلام د دالم نڬارا. 

سكيراڽ اصول ايت ڬاڬل د ڤرليمين دسببكن اوندي-اوندي كروسي سوبسيدي كواس اين، مك كيت منونتوت سوڤاي كدوا-دوا ڤيهق ڤمرينته دان ڤمبڠكڠ اونتوق تيدق لاڬي ممبريكن موك سرتا سوبسيدي كواس كڤد مان-مان ڤيهق بوكن اسلام د دالم ڤيليهنراي عموم  ك  ١٤ ننتي.

هاڽ اورڠ-اورڠ يڠ بودوه اكن دڤاتوق اولر دري ساتو لوبڠ دوا كالي. توڠكت بسر سرتا سوبسيدي كواس كڤد بوكن اسلام اين هاروس دهنتيكن سام سكالي. بوكن كيت تيدق تاهو برتوليرنسي، تتاڤي اڤابيلا تاڤق كاكي سوده سمڤأي ك موك ستله 
سڤاروه ابد برتوليرنسي، مك ماسڽ سوده سمڤأي كيت مڠهنتيكن سموا بوديا بودوه ممبريكن كواس ڤوليتيك كڤد ڤيهق-ڤيهق اين سام سكالي.

ايڠت! صبر ايت اد حدڽ… 

2 comments:

thats my sultan
 
Benar sabar ada tempatnya. Buat baik berpada2 buat jahat jgn sekalli... segala2nya bertempat. Kalau kita terus berkurban, kita akan dikurban dlm dunia manusia memakan manusia ciptaan dajjal ini. Bertafakkurlah sekejap... fikirkanlah masa depan agama, bangsa, negata n zuriat Islam kita di Nusantara ini. Kita tak punya negara lain seperti mereka. Inilah satu2nya tempat tumpah darah kita. Bertindak bijaj n tegaslah semua..kebaculan akan terus dilanda kesangsaraan ummah n hak kita memilih sebagai warga negara berdaulat Nusantara amnya n Malaysia khasnya. Nyshkanlah semua anasir2 perosak yg tdak taat setia kpd negara yg bergerak secara terang2an atau secara tersembunyi demi kessejahteraan ummah. Berlaku tegaslah dgn betul..
 

Berminat.. Sebarkan Supaya Manfaatnya Lebih Meluas

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Follow by Email